×

Zorgbeleid

Het zorgbeleid van de Kunstacademie Halle wordt op 2 niveaus uitgestippeld.

Zowel op niveau 0 (brede basiszorg) als op niveau 1 (verhoogde zorg) van het zorgcontinuüm worden er preventieve alsook begeleidende maatregelen genomen.

Het zorgbeleid heeft steeds als doel, het ondersteunen en verhogen van de handelingsbekwaamheid van de leerkrachten op de klasvloer, en het (preventief) vaststellen en begeleiden van leerlingen met mogelijke specifieke onderwijsbehoeften.

Daarnaast streeft het zorgbeleid ernaar om alle leerlingen zo optimaal mogelijk binnen hun eigen mogelijkheden te laten presteren. Hierbij wordt er rekening gehouden met de realiteit dat alle leerlingen beschikken over verschillende capaciteiten.

Zorgvragen worden in kaart gebracht met het M-cirkel model (via dit model gaat men planmatig op zoek naar de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de bijhorende redelijke aanpassingen). Het zorgbeleid staat onder leiding staan van de zorgcoördinator in samenwerking met het directie- en beleidsteam.

Tijdens een periodiek zorgoverleg worden mogelijke casussen besproken binnen het zorgteam. Dit team bestaat uit de zorgcoördinatie, (zorg)leerkrachten en de directie.

Onze zorgcoördinator is Jeroen Vanmulder - jeroen.vanmulder@halle.be .