Artistiek Pedagogisch Project

Artistiek

De stedelijke Kunstacademie organiseert artistiek onderwijs voor iedereen die zich op een betrokken manier wil verdiepen in de wereld van de podiumkunsten en/of de beeldende kunsten. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het verwerven van artistiek-technische vaardigheden maar komen ook persoonlijkheidsvorming en het verruimen van de algemene kijk op kunst en cultuur aan bod.

We zijn een school waar iedereen welkom is en die een breed publiek aanspreekt, daarom hebben we respect voor ieders eigenheid, achtergrond en ambitie. Elke leerling krijgt de tijd en ruimte om zichzelf te ontplooien en waar mogelijk te overtreffen.

Leerlingen worden gemotiveerd hun artistieke vaardigheden te tonen op het podium en met deze podiumervaring aan de slag te gaan. Een optreden is hierbij zowel het naar voor brengen van het resultaat van een afgelegd traject als een tussenstap in de artistieke ontwikkeling van elke leerling.

Onze leerkrachten vormen een artistiek en pedagogische onderlegd team. Ze worden aangemoedigd zelf artistiek aan de slag te blijven en zich bij te scholen. De zo verworven expertise wordt ten dienste van de leerlingen gesteld.

Creatief

Creativiteit speelt in het artistieke leerproces een belangrijke rol. We creëren een veilige creatieve leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd te experimenteren, te onderzoeken en spontaan tot kunstbeleving te komen.

Door het stimuleren van de creativiteit wordt gestreefd naar een steeds groeiende zelfstandigheid in het waarnemen, verwerken en uitvoeren. Een vaardigheid die niet alleen belangrijk is in de artistieke opleiding, maar tevens een niet te onderschatten meerwaarde in alle dagdagelijkse bezigheden.

Leerkrachten zetten zich samen in om creatieve werkvormen en frisse invalshoeken te ontwikkelen en gaan op zoek naar de best gepaste methodiek. Zo wordt de leerling door een samenwerkend team gedragen en opgevolgd. Creativiteit komt ook tot uiting in tal van soms verrassende projecten waarbij het slopen van de muren tussen de verschillende vakgebieden en kunstvormen niet geschuwd wordt.

Dynamisch

Onze academie heeft een lange en rijke geschiedenis. We kijken respectvol naar deze traditie en geven wat waardevol is door. We streven naar hedendaags, waardevol kunstonderwijs waarbij ook ingespeeld wordt op maatschappelijk veranderende tendensen en onderwijskundige vernieuwingen. De academie wordt niet gezien als een statische, onveranderlijke instelling, maar als een dynamische school met een maatschappelijke opdracht.

Deze dynamiek willen we ook uitdragen. We zijn trots op onze werking en delen dit maar al te graag met iedereen. Door het leggen van samenwerkingsverbanden met zowel interne als externe partners draagt de Servaisacademie bij tot socio-culturele activiteit in de stad.

Het schoolbestuur, het schoolteam, onze leerlingen, ouders en sympathisanten bouwen samen elke dag opnieuw aan de toekomst van onze artistieke, creatieve en dynamische academie.

 

APP Boom